KVKK BELGELERİ

KVK Saklama ve İmha Politikası

KİŞİSEL VERİLERİ

SAKLAMA, İMHA VE ANONİMLEŞTİRME

POLİTİKASI

1. AMAÇ

Neval BAYAZİT, 6698 SayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İş bu Kişisel Verileri Saklama İmha ve AnonimleştirmePolitikası (“Politika”), kişisel verilerin Neval BAYAZİT tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesisüreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İş bu Politika’ da, NevalBAYAZİT ’in tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’ da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmişolup, bu açıklamalar Neval BAYAZİTçalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi Neval BAYAZİT ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

Yönetmelik uyarınca Neval BAYAZİT, Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak uhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri envanterine uygun bir şekilde saklamak vegerektiğinde silmek, yok etmekya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

a) Kanunun 4 üncü maddesindeki genelilkelere uyulacaktır.

b) Neval BAYAZİT, iş bu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun veilgilimevzuatauygunolaraksilindiği, yok edildiğiveyaanonim hale getirildiğianlamınagelmeyeceğinikabuletmektedir.

c)Neval BAYAZİT, kişiselverilerisaklarkenyahutsilerken, yok ederkenveyaanonim hale getirirkenKanunun 12. maddesindeyeralangüvenliktedbirlerine, ilgilimevzuattayeralanhükümlere, KişiselVerileriKorumaKurulu’nunalacağıkararlara ve Politikayauygunhareketedeceğinikabul, beyan vetaahhüteder.

d)Neval BAYAZİTbünyesindebulundurduğukişiselverilerinamacıtamamenveyakısmenotomatikolanya da herhangibirkayıtsistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarlaişlenenkişiselverilerinsilinmesi, yok edilmesiveyaanonimleştirilmesisırasındaİşbuPolitika’ya vePolitika’yabağlıolarakuygulanacakaraç, program ve süreçlereuygunluksağlayacağınıtaahhüteder.

 

2. KAPSAM

Bu Politika, NevalBAYAZİT’intümsüreçlerindeuygulanır.

3. TANIMLAR

Kanun: 6698 SayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu’dur.

Yönetmelik:KişiselVerilerinSilinmesi Yok EdilmesiveyaAnonimHalineGetirilmesiHakkındaYönetmelik

Kurul:KişiselVerileriKorumaKurulu’dur.

KayıtOrtamı:Tamamenveyakısmenotomatikolanya da herhangibirverikayıtsistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarlaişlenenkişiselverilerinbulunduğu her türlüortamaverilenaddır.

Kişisel VeriİşlemeEnvanteri: Veri sorumlularınınişsüreçlerinebağlıolarakgerçekleştirmekteolduklarıkişiselverileriişlemefaaliyetlerini; kişiselverileriişlemeamaçlarını, very kategorisi, aktarılanalıcıgrubu ve verikonusukişigrubuylailişkilendirerekoluşturdukları ve detaylandırdıklarıenvanterdir.

İmha:Kişiselverilerinsilinmesi, yok edilmesiveyaanonym hale getirilmesidir.

Periyodikİmha:Kanundayeralankişiselverilerinişlemeşartlarınıntamamınınortadankalkmasıdurumunda; kişiselverilerisaklama ve imhapolitikasındabelirtilen ve tekraredenaralıklarlare’sengerçekleştirileceksilme, yoketmeveyaanonim hale getirmeişlemidir.

Sicil:Başkanlıktarafındantutulan Veri SorumlularıSicilidir.

Veri-KayıtSistemi:Kişiselverilerinbelirlikriterleregöreyapılandırılarakişlendiğikayıtsistemidir.

Veri Sorumlusu:Kişiselverilerinişlemeamaçlarını ve vasıtalarınıbelirleyen, verikayıtsistemininkurulmasından ve yönetilmesindensorumluolangerçekveyatüzelkişidir.

AlıcıGrubu: Veri sorumlusutarafındankişiselverilerinaktarıldığıgerçekveyatüzelkişikategorisidir.

İlgiliKullanıcı:Verilerinteknikolarakdepolanması, korunması ve yedeklenmesindensorumluolankişiya da birimhariçolmaküzereverisorumlusuorganizasyonuiçerisindeveyaverisorumlusundanaldığıyetki ve talimatdoğrultusundakişiselverileriişleyenkişilerdir.

KişiselVerilerinKorunmasıPolitikasıiçerisindebulunantanımlarişbuPolitikaiçindegeçerlidir.

4. REFERANSLAR

• 6698 SayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu

• KişiselVerilerinSilinmesi, Yok EdilmesiveyaAnonim Hale GetirilmesiHakkındaYönetmelik

• Veri SorumlularıSiciliHakkındakiYönetmelik ve ilgilidiğeryönetmelikler

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

5.1. İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Neval BAYAZİT. kişiselverileri KVKK ve ilgilidiğerkanunlardaöngörülenusul ve esaslarauygunolarakişlemektedir. Bu çerçevede, Neval BAYAZİTtarafındankişiselverilerişlenirkenKVKK’dayeralanaşağıdakiilkelere tam uyumsağlanmaktadır.

Hukuka ve dürüstlükkurallarınauygunolma: Bu ilkeuyarıncaNeval BAYAZİT. veriişlemesüreçleribaştaAnayasa ve KVKK olmaküzereilgilitümmevzuatiledürüstlükkurallarınıngerektirdiğisınırlariçindekalınarakyürütülmektedir.

Doğru ve gerektiğindegüncelolma: Neval BAYAZİT, tarafındanişlenenkişiselverilerindoğru vegünceldurumauygunolmasıiçingereklitedbirleralınmakta ve işlenmekteolanverileringerçekdurumuyansıtmasınısağlamakamacıylabilgilendirmeler de bulunularakverisahiplerinegerekliimkânlartanınmaktadır.

Belirli, açık ve meşruamaçlariçinişlenme: Neval BAYAZİT. yalnızcaaçık ve kesinolarakbelirlenenmeşruamaçlarlakişiselveriişlemekteolup, buamaçlardışındaveriişlemefaaliyetindebulunmamaktadır. Bu kapsamda, Neval BAYAZİT. yalnızcaverisahipleriylekurulanişilişkisiilebağlantılıolarak ve bunlaraçısındangerekliolmasıhalindekişiselveriişlemektedir.

İşlendikleriamaçlabağlantılı, sınırlı ve ölçülüolma: Neval BAYAZİT.tarafındanveriler, KVKK ve ilgilidiğermevzuatauygunolarak, verikategorilerinegörebelirlenenamaçlarıngerçekleştirilebilmesineelverişli, amacıngerçekleştirilmesiyleilgili ve ölçülüolarakişlenmekteolup, ihtiyaçduyulmayankişiselverilerinişlenmesindenkaçınılmaktadır.İlgilimevzuattaöngörülenveyaişlendikleriamaçiçingerekliolansürekadarmuhafazaedilme:

Neval BAYAZİT. tarafındanişlenenkişiselveriler, ancakilgilimevzuattaöngörülenveyaişlendikleriamaçiçingerekliolansürekadarmuhafazaedilmektedir. Bu kapsamda, Neval BAYAZİT. iIlgilimevzuattaverilerinsaklanmasıiçinöngörülenbirsürevarsabusüreyeuymakta; böylebirsüreyoksaverileri, ancakişlendikleriamaçiçingerekliolansürekadarmuhafazaetmektedir. Neval BAYAZİT.gelecektekullanmaihtimalininvarlığınadayanarakverisaklamamaktadır.

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK ilekişiselverilerinişlenmekoşullarıdüzenlenmişolup, Neval BAYAZİT.tarafındankişiselverileraşağıdabelirtilensözkonusukoşullarauygunolarakişlenmektedir. Kanun'dasayılanistisnalardışında, Neval BAYAZİT.’ni, ancakverisahiplerininaçıkrızasınıteminetmeksuretiylekişiselvery işlemektedir. Kanun’dasayılanaşağıdakihallerinvarlığıdurumundaise, verisahibininaçıkrızasıolmasadahikişiselverilerişlenebilmektedir.

• Kanunlardaaçıkçaöngörülmesi

• Fiiliimkânsızlıknedeniylerızasınıaçıklayamayacakdurumdabulunanveyarızasınahukukigeçerliliktanınmayankişininkendisininya da birbaşkasınınhayatıveyabedenbütünlüğününkorunmasıiçinzorunluolması,

• Bir sözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudandoğruyailgiliolmasıkaydıylasözleşmenintaraflarınaaitkişiselverilerinişlenmesiningerekliolması.

• Veri sorumlusununhukukiyükümlülüğünüyerinegetirebilmesiiçinzorunluolması,

• Veri sahibininkendisitarafındanalenileştirilmişolması,

• Bir hakkıntesisi, kullanılmasıveyakorunmasıiçinveriişlemeninzorunluolması

• Veri sahibinintemelhak ve özgürlüklerinezararvermemekkaydıyla, verisorumlusununmeşrumenfaatleriiçinveriişlenmesininzorunluolması.Veri sahipleriaçısındankorunmasınınçeşitliaçılardandahakritikönemteşkilettiğineinanılanözelniteliklikişiselverilerinişlenmesindeiseNeval BAYAZİT. tarafındanözelhassasiyetgösterilmektedir. Bukapsamda, Kurultarafındanbelirlenenyeterliönlemlerinalınmasışartıylabutürveriler, very sahiplerininaçıkrızasıolmaksızınişlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ileilgiliverilerdışındakiözelniteliklikişiselveriler, kanunlardaöngörülenhallerdeverisahibininaçıkrızasıolmaksızın da işlenebilmektedir. Bununlaberaber, sağlık ve cinselhayatailişkinverileriseyeterliönlemlerinalınmasışartıyla ve aşağıdasayılansebeplerinvarlığıhalindeaçıkrızasıalınmaksızınişlenebilmektedir:

• Kamusağlığınınkorunması,

• Koruyucuhekimlik,

• Tıbbiteşhis,

• Tedavi ve bakımhizmetlerininyürütülmesi

• Sağlıkhizmetleriilefinansmanınınplanlanması ve yönetimi.

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Neval BAYAZİT. tarafındaneldeedilenkişiselverileriniz, aşağıdaaçıklanankapsamlardahilindeişlenebilecektir.

• İnsankaynaklarıoperasyonları,

• Personelözlükdosyalarınınoluşturulması, bordrolama,

• Çalışansözleşmesüreciyönetimi,

• Sigorta yenilemesüreçlerininyürütülmesi,

• Çalışanlarasağlıkhizmetlerininsağlanması,

• Kan grubulistelerinintutulması,

• Çalışanlaraişsözleşmesininifasıkapsamındaaraç, telefon ve hat tahsisedilmesi,

• Vekâlet ve imzasirküleriteminsüreçlerininyürütülmesi,

• Alt işverenlikkapsamındauygunlukdeğerlendirmelerininyapılması,

• Acil durum hazırlıklarınınyapılması ve operasyonlarınınyürütülmesi,

• İşsağlığı ve güvenliğisüreçlerininyürütülmesi,

• İşsağlığı ve güvenliğikapsamındakaza ve mevzuatyönetimi,

• Hizmetalımsözleşmelerisüreçlerininkurgulanması,

• Bilgi güvenliğisüreçlerininplanlanması, denetimi ve icrası

• Çalışanlara e-postahesabıaçılması ve yetkilendirilmesi,

• İnternet log kayıtlarınıntutulması,

• Kurumsaliletişimfaaliyetlerininplanlanması ve icrası

• Personelseyahatlerininplanlanması ve avanssüreçlerininyürütülmesi,

• Evrakişlerininyürütülmesi ve takibi,

• Personelgirişleriiçin kart ve serviskayıtlarınınyapılması,

• Bütçelemesüreçlerinindevamlılığı,

• Personeleğitimlerininverilmesi ve yönetimi,

• Şirketiçieğitim ve oryantasyonprogramlarınınplanlanması ve icrası,

• Şirketiçioperasyonları ,

• Hukuksal, teknik ve idarisonucuolanfaaliyetler,

• Strateji, planlama ve işortakları/tedarikçiyönetimi,

• Kurumsaliletişimfaaliyetlerinin, etkinliklerinplanlanması ve icrası,

• Şirketiçieğitimprogramlarınınplanlanması ve icrası

YukarıdabelirtilenkategorilersizleribilgilendirmeamaçlıolupNeval BAYAZİT’ningelecektekiticari veişletmeselfaaliyetleriniyürütebilmesiiçintarafımızcabaşkakategoriler de eklenebilecektir. Bu gibidurumlardaNeval BAYAZİT., sizienhızlışekildebilgilendirmeyedevamedebilmekiçin, belirtilenkategorilerisizleriçinilgilimetinlerdegüncellemeyedevamedecektir.

5.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişiselverilerinizilgilimevzuattaöngörülensürelerboyuncafizikselveyaelektronikortamdagüvenlibirşekildesaklanmaktadır.

5.5. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Neval BAYAZİT, kişiselverilerinüçüncütaraflarlapaylaşılmasıhususunda, diğerkanunlardayeralanhükümlersaklıkalmakkaydıyla, KVKK’dadüzenlenenşartlaraözenleuymaktadır. Bu çerçevede,kişiselveriler, Neval BAYAZİTtarafındanverisahibininaçıkrızasıolmadanüçüncükişilereaktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafındandüzenlenenaşağıdakişartlardanbirininvarlığıhalindekişiselverilerNeval BAYAZİTtarafından, verisahibininaçıkrızasıteminedilmeksizin deaktarılabilecektir.

• Kanunlardaaçıkçaöngörülmesi

• Fiiliimkânsızlıknedeniylerızasınıaçıklayamayacakdurumdabulunanveyarızasınahukukigeçerliliktanınmayankişininkendisininya da birbaşkasınınhayatıveyabedenbütünlüğününkorunmasıiçinzorunluolması,

• Bir sözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudandoğruyailgiliolmasıkaydıylasözleşmenintaraflarınaaitkişiselverilerinişlenmesiningerekliolması.

• Veri sorumlusununhukukiyükümlülüğünüyerinegetirebilmesiiçinzorunluolması,

• Veri sahibininkendisitarafındanalenileştirilmişolması,

• Bir hakkıntesisi, kullanılmasıveyakorunmasıiçinveriişlemeninzorunluolması

• Veri sahibinintemelhak ve özgürlüklerinezararvermemekkaydıyla, verisorumlusununmeşrumenfaatleriiçinveriişlenmesininzorunluolması.

• Yeterliönlemleralınmakkaydıyla; sağlık ve cinselhayatailişkinözelniteliklikişiselverilerbakımındanise,

✓Kamusağlığınınkorunması,

✓Koruyucuhekimlik,

✓Tıbbîteşhis,

✓Tedavi ve bakımhizmetlerininyürütülmesi

✓Sağlıkhizmetleriilefinansmanınınplanlanması ve yönetimigibiamaçlarlaaçıkrızateminedilmeksizinkişiselverilerinizaktarılabilecektir.

Özel niteliklikişiselverilerinaktarılmasında da, buverilerinişlenmeşartlarındabelirtilenkoşullarauyulmaktadır.

5.6. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişiselverilerinyurtdışınaaktarılmasınailişkinolarak, KVKK’nın 9. maddesidoğrultusundavery sahibininaçıkrızasıaranmaktadır. Ancak, özelniteliklikişiselverilerdahil, kişiselverilerinvery sahibinaçıkrızasıolmaksızınişlenmesineizinverilenşartlarınvarlığıhalinde, kişiselverininaktarılacağıyabancıülkede, yeterlikorumanınbulunmasıkaydıylaverisahibininaçıkrızasıaranmaksızınNeval BAYAZİTtarafındankişiselverileryurtdışınaaktarılabilecektir. EğeraktarımyapılacakülkeKurultarafındanyeterlikorumanınbulunduğuülkelerarasındabelirlenmemişise,Neval BAYAZİT ve ilgiliülkedekiverisorumlusu/veriişleyenyeterlikorumayıyazılıolaraktaahhütedecektir.

5.7. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NUN 11. MADDESİ GEREĞİNCEHAKLARINIZ

Şirketimizebaşvurarakkişiselverilerinizin;

a. Kişiselveriolarakişlenipişlenmediğiniöğrenme,

b. Kişiselveriolarakişlenmişse buna ilişkinbilgitalepetme,

c. Kişiselverilerinişlenmeamacını ve bunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,

d. Yurt içindeveya yurt dışındakişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişileribilme,

e. Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniisteme

f. Kanun’un 7. maddesindeöngörülenşartlarçerçevesindekişiselverilerinsilinmesiniveya yokedilmesiniisteme,

g. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleriuyarıncayapılanişlemlerin, kişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilerebildirilmesiniisteme,

h. İşlenenverilerinmünhasıranotomatiksistemlervasıtasıylaanalizedilmesisuretiylekişininkendisialeyhinebirsonucunortayaçıkmasınaitirazetme,

i. Kişiselverilerinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğramasıhâlindezararıngiderilmesinitalepetmehaklarınasahipsiniz.

Veri sahipleri, yukarıdasayılanhaklarını, verisahibibaşvuruformununıslakimzalıbirnüshasını, Neval BAYAZİTiletişimadreslerineşahsenveyaposta / kargovasıtasıylaileterekkullanabilirler. FormundoldurulmasıyahutNeval BAYAZİT‘egönderilmesihakkındadetaylıbilgiler, başvuruformundayeralmaktadır.

Neval BAYAZİT, ilgilibaşvurularayönelikcevabıfizikenyahutelektronikolarakilgiliverisahibineulaştıracaktırNeval BAYAZİT, talebinniteliğinegöre, talebienkısasürede ve engeçotuz (30) güniçindeücretsizolaraksonuçlandıracaktır. Ancak, işleminayrıcabirmaliyetigerektirmesihalinde,

Neval BAYAZİTtarafındanKurulcabelirlenentarifedekiücretilgililerdenalınacaktır. Ayrıca, verisahiplerinintaleplerininsonuçlandırılmasısürecindeNeval BAYAZİTtarafındanbaşvuruculardan ekbilgiveyahutbelgetalepedilebilecektir.

5.8. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Neval BAYAZİTkişiselverilerinkorunmasıiçingerekliolanuygungüvenlikdüzeyiniteminetmeyeyönelikgerekli her türlüteknik ve idaritedbirlerialmaktadır. KVKK’nın 12(1). maddesindeöngörülentedbirlerşunlardır:

• Kişiselverilerinhukukaaykırıolarakişlenmesiniönlemek,

• Kişiselverilerehukukaaykırıolarakerişilmesiniönlemek,

• Kişiselverilerinmuhafazasınısağlamak

5.9. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

Neval BAYAZİTtarafından, Şirkettesis ve işletmeleriningenel ve ticarigüvenliğininteminedebilmesiamacıyla, KVKK’daöngörülen ve işbuPolitika’dayerverilentemelilkelereuygunolarakziyaretçilerin, çalışanların ve diğerilgilikişileringörüntükaydıalınmakta ve bukayıtlarişlenmeamaçlarınauygunsürezarfındafizikselveyaelektronikortamdagüvenlibirşekildesaklanmaktadır.

Görüntükaydıalınanyerlerde, verisahiplerininbilgilendirilmesiamacıyla, görüntükaydıalındığınadairuyarıgörünürbirbiçimdeyeralmaktadır. SözkonusufaaliyetlerkapsamındaNeval BAYAZİT. tarafındankişiselverilerinkorunmasınailişkinolarak KVKK baştaolmaküzereilgilitümmevzuattaöngörülenyükümlülüklereuygunhareketedilmektedir. Mahremiyetinyüksekolduğuyerlerdeisegörüntülemeyapılmamaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbuKişiselVerilerinKorunmasıPolitikası’ndabelirtilenamaçlarlaişlenmişolankişiselverileriniz;6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göreişlenmesigerektirenamaçortadankalktığında ve kanunlarınbelirlediğisürelergeçincetarafımızcasilinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecektir.

6.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Tamamenveyakısmenotomatikyollarlaişlenenkişiselverilerinsilinmesi; sözkonusukişiselverilerinilgilikullanıcılartarafındanhiçbirşekildeerişilemez ve tekrarkullanılamaz hale getirilmesiişlemidir. Veri sorumlusu, ilgilipolitika ve prosedürlerindekişiselverilerinsilinmişsayılmasıiçinüçüncüfıkradabelirtilenkoşullarınnasılsağlandığınıaçıklar. Herhangibirverikayıtsistemininparçasınıteşkileden ve otomatikolmayanyollarlaişlenenkişiselverilerinsilinmesi;Taramayoluylaveyasayısallaştırılmadanelektronikortamaaktarılankâğıthalindekigerekliolmayankişiselverilerinanonimleştirilmesiyoluylayapılacaktır.

Neval BAYAZİT, kişiselverilerisildiğidurumlarda, verilerihiçbirşekildeerişilemezveyatekrarkullanılamaz hale getirecektir.Neval BAYAZİT.buişlemiyaparkenverilerinhiçbirkullanıcıtarafındanerişilemezveyatekrarkullanılamazolduğunugarantietmektedir. Bu garanti, verisorumlusununsorumluluğualtındadır.

Silmesırasında, silinmemesigerekenkişiselveriler de yapılansilmedenetkileniyorsa veerişilemeyecek ve/veyakullanılamayacak hale geliyorsaNeval BAYAZİT, KVKK ÇalışmaGrubu’nunkararalarakuygulayabileceğiaşağıdakiyöntemlerinbiraradasağlanması da silmeolarakdeğerlendirilecektir:

a) Kişiselverilerinilgilikişiyleilişkilendirilemeyecekşekildearşivlenmesi

b) Kişiselverilerin her türlüerişimekapalıolması

c) Kişiselverilereyalnızcagereklidurumlardayalnızcayetkilikişilertarafındanerişilmesinisağlayacakşekildegerekli her türlüteknik ve idaritedbirlerinalınması

d) Belirtilensilmesaymayöntemleri, Yönetmelik’ebağlıolupilgilidurumlardagüncellenmesi VeriSorumlusu’nunsorumluluğundadır.

6.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Yok etmeişlemiNevalBAYAZİT’inverilerifizikselkayıtortamlarındaişlediğidurumlardayapılacaktırve Neval BAYAZİTbuverileritekrargerigetirilmesimümkünolmayacak hale getirmekleyükümlüdür.

Bu işlemlersırasındaNeval BAYAZİTçalışanları ve ilgilidepartmanlar KVKK ÇalışmaGrubu’na yokedilecekilgiliverileribildirmekleyükümlüdür, sonrasındaiseNeval BAYAZİT. gerekli her türlüteknik veidaritedbirialacaktır.

 

 

6.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Anonim hale getirmeişlemi, Neval BAYAZİT‘inkişiselverileritamamenveyaotomatikyollarlaişlediğidurumlarda, buverilerinbaşkaverilerleeşleştirilsedahikimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyleilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

KişiselverilerinanonimleştirilmesiNeval BAYAZİTiçerisindeverisahibiişbiriminingörevidir. Verisahibiişbirimi, verilerin yok edilmesiiçindenetimikendisitarafındanyapılmakkaydıylafarklıdepartmanlarındandestekalabilir.

VerilerinanonimleştirilmesisırasındaNeval BAYAZİT, tekyönlüfonksiyonlarileşifrelemegibiyöntemlerkullanabilir. Uygulanacakyöntemindoğruluğundaneminolunamadığıdurumlarda KVKKÇalışmaGrubu’nadanışılmalıdır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

KişiselverilerinimhasıiçinNeval BAYAZİT, imhasırasındakullanılabilecektümyöntemleriİşbuPolitika’datanımlar. Veri sahibiişbirimi, İşbuPolitikaiçerisindekiuygunyöntemiuygundurumagörebelirleyerekuygulamaklayükümlüdür.

KişiselverilerinimhasısırasındaNeval BAYAZİTçalışanlarıaşağıdakiyöntemlerdenuygunolanıseçerekimhayıgerçekleştirir:

1.Üzerine Yazma

Manyetikmedya ve yenidenyazılabiliroptikmedyaüzerineyazılımlarlaenaz 8 kez 0 ve 1’lerdenoluşanrassalverileryazılarakeskiverininokunamaz hale getirilmesiişlemidir.

2.Manyetize Etme

Manyetikmedyanınyüksekdeğerdemanyetikalandafizikseldeğişimesokularaküzerindekiverininokunamaz hale getirilmesiişlemidir.

3.Fiziksel Yok Etme

Optikmedyaveyamanyetikmedyanıneritme, tozhalinegetirme, öğütme ve benzeriişlemlerlefizikselolarak yok edilmesiişlemidir. Manyetizeetmeveyaüzerineyazmametotlarınınbaşarısızolduğudurumlardauygulanabilir.

4.Bulut İmhası

Bulutsistemlerüzerindetutulankişiselverilerinimhabildirimininanlaşmalıservissağlayıcıyayapılmasınınardındankişiselverilerinşifrelemeanahtarlarınıntümkopyalarınınimhaedilmesiişlemidir.

5.Çevresel SistemlerdeYer Alan KişiselVerilerinİmhası

Yazıcı, parmakiziünitesi, kapıgirişturnikesigibisistemleriçerisindeyeralankişiselverileribarındıranmevcutiseiçünite, mevcutdeğilisetümcihazüzerindeüzerineyazma, manyetizeetmeveyafiziksel yok etmeuygulanarakyapılmasıgerekenimhaişlemidir. Bu tip imhaların, cihazlarınyedekleme, bakım ve benzeriişlemlere tabi olmasındanönceuygulanmasızorunludur.

8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

8.1. Periyodik İmha ve YasalSaklamaSüreleri

Yasal saklama ve imhasürelerinidolduranfiziksel ve dijitalveriler, periyodikolarakimhaedilir.Neval BAYAZİT, kişiselverilerisilme, yok etmeveyaanonim hale getirmeyükümlülüğününortayaçıktığıtarihitakipeden ilk periyodikimhaişleminde, kişiselverileri siler, yok ederveyaanonim halegetirir. Periyodikimha, tümkişiselverileriçin 6 aylık zaman aralıklarındagerçekleştirilir. Silinen, yokedilen ve anonim hale getirilenverilereilişkinişlemlerindiğerhukukiyükümlülüklerdenarienaz 3yılsüreilesaklanır.

Veri sahiplerininNevalBAYAZİT’ebaşvurarakkendisineaitkişiselverilerinsilinmesiniveya yokedilmesinitalepettiğidurumlardakişiselverileriişlemeşartlarınınmevcutdurumunukontrolederve buna bağlıilgiliaksiyonlarıalır. Kişiselverileriişlemeşartlarınıntamamıortadankalkmışsatalebekonukişiselverileri siler, yok ederveyaanonim hale getirir. Neval BAYAZİT,ilgilikişinintalebiniengeçotuzgüniçindesonuçlandırır ve ilgilikişiyebilgiverir.

Kişiselverileriişlemeşartlarınıntamamıortadankalkmış ve talebekonuolankişiselverilerüçüncükişilereaktarılmışsaverisorumlusubudurumuüçüncükişiyebildirir; üçüncükişinezdindeYönetmelikkapsamındagerekliişlemlerinyapılmasınıtemineder.

Kişiselverileriişlemeşartlarınıntamamıortadankalkmamışsa, Neval BAYAZİTilgiliverisahibinegerekçesiniaçıklayaraktalebireddedebilir ve ret cevabınıilgilikişiyeengeçotuzgüniçindeyazılıolarakya da elektronikortamdabildirir.

9. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1. İlgilimevzuattayapılacak her türlüresmideğişikliğinardındanbudeğişiklerleuyumluolacakşekildeNeval BAYAZİTtarafındanİşbuPolitika’dadeğişiklikyapılabilir.

2.Neval BAYAZİT, Politikaüzerindeyaptığıdeğişiklikleriincelenebilirolacakşekildegüncelleyerekepostayoluileçalışanlarıylapaylaşacak ve kurumsal internet üzerindençalışanlarınınerişiminesunacaktır.

10. YÜRÜRLÜK

Neval BAYAZİTtarafındanhazırlananişbuPolitika…………tarihindeyürürlüğegirmiştir.